Privacyverklaring

 

DEJA Bouwadviseur b.v., gevestigd aan Wagenmaker 6, 2631 RL Nootdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.dejabouwadviseur.nl, Wagenmaker 6

2631 RL Nootdorp, 0153619680

Diana van der Does is de Functionaris Gegevensbescherming van DEJA Bouwadviseur b.v. Hij/zij is te bereiken via diana [at] dejabouwadviseur.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DEJA Bouwadviseur b.v. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer (voor de ontvangst van betalingen van onze gefactureerde diensten)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DEJA Bouwadviseur b.v. verwerkt bij het indienen van vergunningsaanvragen bij de gemeente de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- burgerservicenummer (BSN)

 

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • DEJA Bouwadviseur b.v. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

DEJA Bouwadviseur b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om eventuele besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DEJA Bouwadviseur b.v. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > zonder termijn > digitaal archief > i.v.m. mogelijke nieuwe aanvragen voor verbouwing/renovatie/nieuwbouw in de toekomst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DEJA Bouwadviseur b.v. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DEJA Bouwadviseur b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DEJA Bouwadviseur b.v. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DEJA Bouwadviseur b.v. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar diana [at] dejabouwadviseur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

DEJA Bouwadviseur b.v. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DEJA Bouwadviseur b.v. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via diana [at] dejabouwadviseur.nl